Interkulturní vzdělávání

To jsem já. Každý jsme jiný. Všichni jsme lidé.

Interkulturní vzdělávání připravuje děti, žáky i učitele na život v rozmanité společnosti. Pomáhá nám:

Interkulturní vzdělávání nemá reprodukovat stereotypy, ani nabízet „folklórní turistiku“.

Podstatný význam má interkulturní vzdělávání jako nástroj pro změnu českého vzdělávacího systému v systém inkluzivní. Tedy v systém, kde může každý - bez rozdílu věku, jazyka, tělesných schopností a možností, genderu, sexuální orientace, barvy pleti - plně rozvinout svůj potenciál a je respektován takový, jaký je. Interkulturní vzdělávání nám dává nástroje, jak proces poznávání a porozumění podpořit.

 

Co děláme

Vytváříme a testujeme vzdělávací programy a materiály pro učitelky, učitele a žáky. Připravujeme metody a aktivity do výuky, které rozvíjejí sebereflexi, dialog, aktivní naslouchání a komunikaci. Hledáme propojení s tématy mimo klasickou vyučovací hodinu, jako je například spolupráce školy s rodinou, klima školy nebo aktivní občanství.

Snažíme se o teoretické zakotvení i praktické ověření přístupů, se kterými pracujeme, proto spolupracujeme jak se zástupci z akademické sféry z oblasti pedagogiky a psychologie, tak ze školní praxe.

Spolupracujeme s českými i zahraničními experty na sdílení a přenosu dobré praxe do českého školství – například výukové metody práce s panenkami s osobností Persona Dolls a konceptu vědomé práce s předsudky (tzv. anti-bias přístup).


Děláme společné akce pro studenty, rodiče, učitele, vedení škol, zástupce rodičovských sdružení, krajských odborů školství i zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako například panelové diskuze, setkání s učiteli a rodiči. Všichni, kdo mají vliv na podobu vzdělávacího systému, by měli mít prostor pro vzájemnou komunikaci.

Podporujeme profesionální rozvoj pedagogů prostřednictvím seminářů i individuálních konzultací. Nabízíme další vzdělávání, prostor pro výměnu zkušeností, supervizi a konzultaci praxe. Připravujeme teoretické e-learningové programy pro vyučující a studentky a studenty vysokých škol.

 

Jaké cíle sledujeme

Vyučující ve výuce ukazuje různé perspektivy a hodnoty, které odráží životní realitu žáků a prostředí, v němž škola působí. Dokáže reflektovat své vlastní hodnoty a postoje a přijmout žáky v jejich rozmanitosti.  

Žáci znají svojí identitu a své hodnoty. Jsou si vědomi, že jejich identita se časem vyvíjí. Jsou schopni vést dialog s druhými, respektují jiné hodnoty a postoje, jsou empatičtí, umí přejímat perspektivy a řešit společně problémy.


Škola je místo, kde jsou přijímány všechny děti. Prostředí školy zohledňuje konkrétní děti a rodiny, které ji navštěvují. Ve škole se například objevují informace v jazycích, kterými rodiny mluví, tím škola podporuje otevřenost vůči rozmanitosti.


Vzdělávací systém na všech úrovních je otevřený rozmanitosti a přijímá ji.

 

Jak pracujeme

Při naší práci s interkulturními tématy nejdříve vycházíme z osobní zkušenosti jednotlivce, které formují jeho/její kulturní identitu a zázemí. Postupně přecházíme v dialog, během něhož objevujeme rozdíly mezi vlastní identitou a identitou druhých. Dále hledáme způsoby, jak lze s úctou tyto rozdíly akceptovat tak, aby vzájemné soužití ve společnosti bylo respektující. Přístupy a oblasti, které v rámci interkulturního vzdělávání rozvíjíme:

 

Jakou roli hraje interkulturní vzdělávání ve výuce

Vyučující dává prostor žákům pro jejich sebevyjádření a respektuje je v jejich jedinečnosti. Tímto postojem pak vede žáky ke vzájemné úctě.

Sebevyjádření zahrnuje uvědomění si vlastních hodnot, toho, co je pro mě důležité. Svoboda jednotlivce a sebevyjádření znamená možnost být „tím, kým se cítím být“ a ne tím, za koho jsem označen okolím.

Interkulturní vzdělávání se věnuje práci s kategoriemi - věk, gender, jazyk, vzhled, státní příslušnost, tělesné možnosti a omezení, společenské a ekonomické postavení, sexuální orientace, víra  – tak aby se nestaly jediným měřítkem lidské identity. Nabízí tedy prostor pro žáky, aby poznali široký výklad jednotlivých kategorií, diskutovali o nich a uvědomili si jejich vliv ve společnosti. Neboť právě na základě těchto kategorií dochází ve společnosti často k porušování lidských práv a svobod - např. k diskriminaci na základě genderu, věku či sexuální orientace.   

Související projekty aktuální

Persona Dolls - Ohlédnutí, výměna a společně vstříc novým výzvám

V návaznosti na dlouholetou spolupráci Člověka v tísni a Kinderwelten (ISTA), která začala již v roce 2012, proběhne v rámci projektu vyhodnocení dosavadní spolupráce a její rozšíření....

Schola cultura

V projektu Schola Cultura vytvoříme a zrealizujeme 40hodinový kurz, který pedagogy podpoří při uskutečnění koncepčních změn ve školách v souladu s modelem kompetencí pro...

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Projekt nabízí pedagogickým pracovníkům základních a středních škol podporu v zavádění principů multikulturní výchovy do života školy a posílení kompetencí při prevenci rizikového...

Persona Dolls – panenky s osobností

 „Práce s panenkou v dětech podporuje sounáležitost, účast, schopnost vyslechnout, zhodnotit a eventuálně navrhnout řešení či nalézt postoj k danému tématu. Podněcuje...
Související projekty ukončené

Život napříč kulturami

Přehlídka školních projektů Kdo vlastně jsem? Jak poznám, kde jsem doma? Co se mi líbí na životě v naší čtvrti a v Praze? Jaké je moje oblíbené místo, co si tu nejvíc užívám a co...

Dialogem k respektu – Persona Dolls

Cílem projektu, který probíhal v roce 2014, je poskytnout pedagogům konkrétní nástroje k výchově a vzdělávání žáků k demokratickým hodnotám. Projekt se snažil rozvíjet...

ENTENTÝKY

Multikulturní výchova nebo interkulturní vzdělávání? Je multikulturalismus překonaný? Jak reagovat na nepříjemné otázky dětí o původu či například zevnějšku jiných dětí? Nakolik...

Rozmanitost v MKV

Projekt s názvem Rozmanitost v MKV (2011) je zaměřen na tvorbu a realizaci dvou tzv. blended learningových kurzů určených pro pedagogy a studenty pedagogických fakult. První kurz byl vytvořen...

Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky na www.ptac.cz. Webové stránky slouží jako...

Respekt nebolí

Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešní mládeží? Ano! A ani to moc nebolí! Důkazem je náš...

MKV jinak

Projekt s názvem MKV jinak (duben - prosinec 2010) je zaměřen na tvorbu tzv. blended learningového kurzu určeného pro studenty pedagogických fakult. Tento kurz bude vytvořen ve spolupráci s expertní...

Te na del o del!

Společnost Člověk v tísni (program Varianty), realizovala v kalendářním roce 2009 projekt nazvaný Te na del o del!. Projekt měl za cíl vytvořit a distribuovat do českých...

Jak na to ...

Snahou projektu Jak na to … realizovaného v roce 2009 bylo zkvalitnění přípravy současných i budoucích pedagogů v oblasti multikulturní výchovy (MKV) a její plnohodnotné zavedení...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři