Novinky

Pražským učitelům nabízíme školení, kde se dozvíte jak snižovat rizika vzniku šikany ve třídě

Hledáte cesty, jak s žáky bezpečně mluvit o klimatu třídy a společně snižovat rizika vzniku šikany ve třídě? Zajímá vás, jak spojit prevenci rizikového chování a rozvoj demokratických hodnot s výukou zaměřenou na aktuální témata?

Pražským pedagogům, lektorům a pracovníkům organizací působících ve vzdělávání nabízíme kurz, v rámci něhož získáte nové didaktické materiály a osvojíte si výukové metody pro oblast prevence rizikového chování i výuku týkající se současných témat. Součástí modulu je nová desková hra, která pomáhá studentům klást otázky i odpovídat na ně.

Během kurzu:

 • Naučíte se pracovat se Hrou s dobrými otázkami. Prostřednictvím hry se můžete s žáky věnovat tématu pohody a nepohody ve třídě a můžete ji využít jako nástroj prevence problematického chování. Hra usnadňuje osvojení nové látky napříč předměty díky týmové práci žáků v malých skupinách a propojováním dosavadních znalostí s novými poznatky. Získáte komplexní přehled systému prevence radikalismu na konkrétních kazuistikách, díky nimž se naučíte, jak reagovat, když se předsudky a projevy extremismu nebo manipulace objeví ve třídě.
 • Získáte lekce do výuky k aktuálnímu dění a projevům autoritářství ve světě a metodické materiály, které spojují oblast prevence rizikového chování s výukou zaměřenou na současná témata.

Hra s dobrými otázkami vychází z rámce doporučeného UNESCO pro Enquiry Based Learning (badatelské vzdělávání ve společenskovědních předmětech). Žáci v návaznosti na hru mohou své vlastní zkušenosti, znalosti a hypotézy ověřit pomocí návrhu vlastního badatelského projektu.

Hra nabízí nový způsob jak ve třídě interaktivně zpracovat téma předsudky a xenofobie. Diskuze a spolupráce v malých skupinách podněcuje zájem žáků o téma a prohlubuje samotné učení. Ve hře je konkrétní téma/problematika prezentována formou otázek a úkolů, které žáci řeší v tříčlenných týmech. Otázkami cíleně propojujeme dosavadní znalosti a zkušenosti dětí s tématem a novými poznatky. Součástí hry je i samostatná a skupinová práce s textem a/nebo obsahy v audiovizuální formě.

Učitelům hra nabízí konkrétní nástroj do výuky a zároveň poskytuje příležitost k osvojení nových vyučovacích metod, které jsou využitelné při prezentace nové látky v různých předmětech a průřezových tématech.

Kdy?

Třetí běh kurzu proběhne od 26. dubna do 12. června 2019. Hlásit se můžete do 21. dubna 2019 zde.

Program je pořádán v rámci projektu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348)

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři