Projekty

Free2choose - Meze svobody

V období ledna 2006 až ledna 2009 realizoval program Varianty projekt nazvaný Free2choose - Meze svobody, který se soustředil na práci s jednou z klíčových otázek z oblasti lidských práv: zda jsou práva a svobody považovaná lidmi v demokratických společnostech za základní, zároveň neomezená. Co se stane v případě, jestliže dodržování práv a svobod jako je například svoboda projevu, právo na soukromí či svoboda náboženského vyznání, ohrožuje podstatu demokracie? A co se stane, pokud dojde k jejich vzájemnému střetu?  

Iniciátorem projektu Free2choose byl Dům Anny Frankové, kde byla v září 2005 zahájena interaktivní výstava, jejímž hlavním tématem byl konflikt mezi obranou základních práv a ochranou demokracie v moderních multikulturních společnostech. Inspirací pro ní se stala jiná úspěšná akce - výstava Out of Line.

V roce 2007 vznikl na základě výstavy Free2choose vzdělávací projekt pro evropské školy a komunity. Tématické diskuse, které původně probíhaly v Domě Anny Frankové, se začaly kromě škol, pořádat také v muzeích a komunitních centrech v desítce evropských zemí. Jejich cílem bylo přiblížit mladým lidem aktuální celospolečenské problémy netradiční formou prostřednictvím debaty nad krátkými filmovými klipy, naučit je kriticky uvažovat o hranicích svobody a významu základních lidských práv a demokratického právního řádu a jeho ochraně v dnešní době.  

Projekt se soustředil na vyhodnocování některých reálných situací ve světě, v nichž se základní lidská práva dostala do vzájemného konfliktu nebo do konfliktu s ochranou demokratického právního řádu. Po rozsáhlém výzkumu vytvořil Dům Anny Frankové soubor klipů, které diváka nutí k zamyšlení nad "mezemi našich svobod". Klipy byly natočeny v různých koutech světa a lze je použít k vyvolání diskuse o tom, co by mělo být dovoleno a co naopak postaveno mimo zákon. Zdůrazňují pět hlavních témat: svobodu projevu, svobodu náboženského vyznání, svobodu tisku, právo demonstrovat a právo na soukromí. Na konci každého klipu je divák vybídnut, aby si utvořil vlastní názor na právo, o němž daný klip pojednává. Neexistují žádné špatné či správné názory, ba ani více či méně správné. 

Do projektu Free2choose se zapojilo celkem 11 zemí z Evropské unie: Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Švédsko a Velká Británie.


Free2choose v České republice

V České republice se na realizaci projektu Free2choose podíleli tři partnerské organizace – společnost Člověk v tísni, Židovské muzeum v Praze a týdeník Respekt. V rámci projektu byly pořádány výstavy na školách, školní a veřejné debaty. Vzdělávací program Varianty připravil tři filmové klipy o událostech, které se v nedávné době odehrály v České republice a které se týkají otázek lidských svobod a jejich případných mezí. Kromě toho vznikl nový výukový materiál - DVD sada s českými i mezinárodními filmovými klipy a metodickými materiály, jak s těmito klipy pracovat ve školách.

Výstavy a školní debaty

Školní debaty projektu Free2choose v České republice navázaly na putovní výstavy Anna Franková – odkaz pro současnost a Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, pořádané Židovským muzeem v Praze.

Veřejné debaty
Ve třech městech (Chomutově, Liberci a Pardubicích), která projekt Free2choose navštívil, byly uspořádány veřejné debaty. Každá z nich se věnovala tématu jednoho z českých filmových klipů Free2choose. Debaty byly pořádány ve spolupráci s týdeníkem Respekt.  

Témata debat: Chomutov - Souhlasíte s tím, aby samospráva vystěhovala neplatící občany za hranice obce?, Liberec - Měla by městská policie vyloučit příslušníka, pokud zjistí, že se v soukromí aktivně hlásí k extremistickému hnutí?, Pardubice - Má zřizovatel školy právo dát výpověď učitelce, která mimo školu obhajuje zločiny komunismu?

Sada DVD Free2choose

V rámci projektu byla připravena tématická sada DVD Free2choose, jež obsahuje:  
- DVD se zahraničními klipy (s českým překladem)
- DVD s českými klipy a metodickým manuálem, jak s klipy pracovat
- Informační leták o projektu Free2choose

Projekt finančně podpořila Evropská unie v rámci programu Podpora aktivní občanské společnosti.

Další projekty

Globální rozvojové vzdělávání

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Náš svět, naše svoboda, naše odpovědnost

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašuje 9. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol. Letošním...

Interkulturní vzdělávání

Persona Dolls - Ohlédnutí, výměna a společně vstříc novým výzvám

V návaznosti na dlouholetou spolupráci Člověka v tísni a Kinderwelten (ISTA), která začala již v roce 2012, proběhne v rámci projektu vyhodnocení dosavadní spolupráce a její rozšíření....

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění...

Globální rozvojové vzdělávání

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Co pro mne znamená demokracie?

Baví tě komiksy? Pálí tě, co se děje kolem nás? Máš konkrétní nápady, jak se mohou věci kolem tebe měnit? Zúčastni se naší komiksové soutěže! Vzdělávací program Varianty...

Globální rozvojové vzdělávání

UBUNTU – škola demokratického občanství

Hlavním cílem projektu UBUNTU je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů...

Interkulturní vzdělávání

Schola cultura

V projektu Schola Cultura vytvoříme a zrealizujeme 40hodinový kurz, který pedagogy podpoří při uskutečnění koncepčních změn ve školách v souladu s modelem kompetencí pro...

Interkulturní vzdělávání

Persona Dolls – panenky s osobností

 „Práce s panenkou v dětech podporuje sounáležitost, účast, schopnost vyslechnout, zhodnotit a eventuálně navrhnout řešení či nalézt postoj k danému tématu. Podněcuje...

Inkluzivní vzdělávání

Inkluze do škol

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na zvýšení proinkluzivnosti všech základních škol ve městě Děčín. A to prostřednictvím vzniku školních poradenských pracovišť na každé škole,...

Globální rozvojové vzdělávání

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství...

Inkluzivní vzdělávání

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Cíl projektu Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního...

Interkulturní vzdělávání

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Projekt nabízí pedagogickým pracovníkům základních a středních škol podporu v zavádění principů multikulturní výchovy do života školy a posílení kompetencí při prevenci rizikového...

Globální rozvojové vzdělávání

Školy k světu

Můžou se globální a rozvojová témata stát běžnou součástí vyučovaných předmětů na českých školách? Mohla by se škola stát místem, kde jsou žáci a studenti konfrontováni s aktuálními...

Inkluzivní vzdělávání

K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace

Jaký problém projekt řeší? Jedním ze současných rizik, kterému v ČR čelíme, je zvyšování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Děti, které v České republice vyrůstají v sociálním...

Migrace

Média, migrace a trh práce – informování veřejnosti o integraci cizinců

Cílem projektu je zvýšit informovanost české veřejnosti o migraci a otázkách spojených s integrací migrantů ze třetích zemí, kteří do ČR přicházejí, a omezit jejich stereotypní a...

Inkluzivní vzdělávání

Lepší škola pro všechny

Díky veřejné sbírce Lepší škola pro všechny navazujema na výstupy předchozích projektů, zejména projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Naším cílem je zvýšit...

Globální rozvojové vzdělávání

Filozofie pro děti

Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte Filozofii pro děti. Filozofie pro děti (Philosophy for Children, zkráceně P4C) je pedagogická metoda, která...

Globální rozvojové vzdělávání

Bohouš a Dáša mění svět

Bohouš a Dáša jsou komiksoví hrdinové, kteří už 12 let provázejí české učitele a žáky aktuálními  tématy, jako je migrace, lidská práva nebo klimatické změny. V roce 2006 vydaly...

Migrace

National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

Do šestiletého mezinárodního výzkumného projektu NIEM, který je realizovaný v letech 2016-2021, je zapojeno celkem 15 evropských zemí a jeho lídrem je The Institute of Public Affairs z Polska....

Inkluzivní vzdělávání

Podporujeme asistenty pedagoga

Jeden milion sto čtyřicet tisíc korun! Přesně tolik vybrali fanoušci ke čtyřicetinám Leoše Mareše, který se rozhodl podpořit vzdělávání dětí s handikepem. Oblíbený moderátor vyzval...

Migrace

V4NIEM: Mechanismus hodnocení státních integračních politik zemí Visegrádu

V4NIEM projekt (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism), který je součástí širšího evropského projektu NIEM, se zaměřuje na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních...
Ukončené projekty

Interkulturní vzdělávání

Dialogem k respektu – Persona Dolls

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školky!

Interkulturní vzdělávání

ENTENTÝKY

Globální rozvojové vzdělávání

Za změnou je učitel!

Globální rozvojové vzdělávání

Učíme světově

Globální rozvojové vzdělávání

Active Citizens

Interkulturní vzdělávání

Rozmanitost v MKV

Interkulturní vzdělávání

Respekt nebolí

Interkulturní vzdělávání

MKV jinak

Inkluzivní vzdělávání

Kvalitativní analýza testu SON-R

Globální rozvojové vzdělávání

Náš společný svět

Interkulturní vzdělávání

Jak na to ...

Interkulturní vzdělávání

Te na del o del!

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školy

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2

Globální rozvojové vzdělávání

Náš společný svět (2009)

Inkluzivní vzdělávání

Na cestě …

Globální rozvojové vzdělávání

Akce pro Afriku

Inkluzivní vzdělávání

POLIS

Interkulturní vzdělávání

PeaceXchange

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2006

Interkulturní vzdělávání

Dovedu to pochopit?

Globální rozvojové vzdělávání

Rozvojový svět v českých školách

Interkulturní vzdělávání

Free2choose - Meze svobody

Interkulturní vzdělávání

Praktická podpora základních škol (OPRLZ)

Interkulturní vzdělávání

Semináře pro příslušníky Policie ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Euromodel

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři