Neokolonialismus

Termín popisuje stav, kdy je původně kolonizovaná země sice formálně nezávislá, ale její vládnoucí elity se podřizují rozhodnutí bývalé mateřské země, protože to považují za výhodné pro sebe a někdy i pro stát.

Další pojmy podle abecedy

Anti-bias

Přístup anti-bias se snaží o vědomou práci s předsudky, sociální spravedlnost a působení...

Asimilace (kulturní kontakt)

Asimilace je jednou z forem kulturního kontaktu (ve společenských vědách je tímto pojmem míněn...

Asistent pedagoga

Pedagogický pracovník, který působí ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají...

Biodiverzita

Pojem označuje rozmanitost živých organismů v suchozemských, mořských a jiných...

Brettonwoodské instituce

Tímto pojmem jsou označovány mezinárodní finanční instituce vytvořené...

Dlouhodobě udržitelný rozvoj

Rozvoj, umožňující uspokojit potřeby současné generace, aniž bychom způsobem...

Empowerment

Pro anglické slovo empowerment, tolik používané v oblasti rozvoje, nemá...

Enkulturace (socializace)

Enkulturace (v sociologii označovaná též jako socializace) je proces, jímž si...

Enviromentální uprchlíci

Lidé, kteří byli donuceni dočasně nebo trvale opustit svoje původní bydliště...

Environmentální výchova

Zabývá se poskytováním výchovy zaměřené na zlepšení nebo ochranu lidského životního prostředí....

Etnikum (etnická skupina)

Pojem etnikum se užívá k členění lidstva na skupiny pomocí kulturně vyjádřených totožností...

Etnocentrismus

Etnocentrismus Pojem etnocentrismus představuje tendenci posuzovat odlišné kultury jejich zvyky,...

Fair Trade

Termín zahrnuje obchodní partnerství (výrobu a prodej), jehož cílem...

Formativní hodnocení

Formativní hodnocení je zaměřené na průběžné interaktivní hodnocení vzdělávacích pokroků...

Fyzická antropologie

Též nazývána biologií člověka. Věda studující biologické...

Gender

Tento (do češtiny těžko přeložitelný) termín vyjadřuje kulturní, sociální a psychologickou...

Genderová nerovnost

Genderová rovnost je požadavek na větší rovnost mužů a žen – zejména na spravedlivější...

Genderové role

Generové role jsou vzorce chování naučené v procesu enkulturace. Jsou tedy člověku vtiskovány...

Globalizace

V nejobecnější rovině je slovo globalizace znamená zvyšující se propojování světa ve...

Globální Jih a globální Sever

Země tzv. chudého globálního Jihu jsou charakterizované nestabilní...

Homosexualita

Homosexualitas atis (řecky homos – stejný, latinsky sexus – pohlaví) –...

Hranice chudoby (Poverty Line)

Nejrozšířenější způsob měření chudoby. Vyjadřuje předěl mezi...

Humanitární pomoc

Jde o aktivity, spojené vždy s bezprostřední reakcí na tzv. humanitární...

Identita

Pojem identity je používán ve dvou základních významech, jako identita osobní a skupinová: a)...

Index lidského rozvoje (Human Development Index – HDI)

Byl vytvořen Rozvojovým programem OSN (UNDP) v roce 1990. Jeho smyslem je zachytit jak ekonomické,...

Individuální vzdělávací plán (IVP)

Individuální vzdělávací plán (IVP) je podpůrným opatřením, pomůckou k lepšímu využití...

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání (společné vzdělávání) je založeno na přesvědčení, že všichni...

Instituce

Instituce je obecně praktikovaný způsob jednání vlastní určité společnosti. Instituce...

Instituce

Instituce je obecně praktikovaný způsob jednání vlastní určité...

Integrace

Další z forem kulturního kontaktu. Na rozdíl od asimilace je integrace procesem, při kterém se...

Interkulturní vzdělávání (IKV)

Interkulturní vzdělávání připravuje žáky na život v rozmanité společnosti. Podporuje...

Internacionalizace

Pojem označuje etapu v průběhu vývoje mezinárodního obchodu - mezinárodní...

Kontrakultura

Pojem je odvozen z latinského contra – proti, mimo. Termín kontrakultura byl použit už...

Kritické myšlení

Rozvíjí užitečné návyky myšlení, založené na racionalitě...

Kultura

Z lat. colere - vzdělávat, pěstovat; původně ve smyslu zemědělském ve vazbě na obdělávání...

Kultura chudoby

Koncept zavedený americkým antropologem Oscarem Lewisem. Chudoba není chápána jako vlastnost jednotlivců,...

Kulturní relativismus

Jádrem koncepce kulturního relativismu je předpoklad, že jednotlivé kultury jsou jedinečnými...

Kulturní vzorce

Kulturní vzorce představují obecně přijímaný a napodobovaný soubor...

Kulturní změna

Kultura není statická a neměnná, ale naopak velice dynamická a v čase...

Liberalizace obchodu

Proces odbourávání různých bariér bránících...

Lidská práva

Komplexní soubor lidských práv vytvořený Organizací spojených...

Metody problémové výuky

Metoda problémového vyučování vychází z myšlenek Deweyho,...

Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond v současné době sdružuje téměř 190...

Migrace

Migrací je označován proces prostorového přemisťování osob přes hranice, spojený se změnou...

Modernizace

Zahrnuje rozvoj průmyslu a technologií, růst velkých měst a širokou proměnu...

Multikulturalismus

Pojem, který se obecně týká alespoň jedné z následujících problematik: problematiky rasy, socioekonomické...

Nacionalismus

Termín nacionalismus má několik významů. V nejširším slova smyslu je výrazem pro kolektivní...

Národ

Definovat národ je jedním z nevětších problémů společenských věd. Koncept národa ...

Neokolonialismus

Termín popisuje stav, kdy je původně kolonizovaná země sice formálně nezávislá,...

Občanská společnost

Pojem lze chápat různým způsobem. Například jako aktivní angažování...

Programy strukturálních úprav (Structural Adjustment Programs – SAP)

Programy ekonomických reforem, požadované MMF od zemí, kterým poskytuje...

Progresivní výchova / progresivismus

Vychází z myšlenek Johna Deweye a Rousseaua, zdůrazňuje demokratické,...

Rasa

Původně zoologický a botanický termín rasa byl převzat pro popis a třídění lidského druhu....

Rasismus

Přesvědčení, že některé rasy jsou ze své podstaty nadřazené a jiné podřazené. Určité...

Role

Jeden z klíčových pojmů ve společenských vědách vyjadřující souhrn očekávaných...

Romové

V současné romistické literatuře a jiné odborné literatuře zabývající se Romy najdeme příklady...

Rozvoj

Podle Rozvojového programu OSN (UNDP) je lidský rozvoj proces rozšiřování...

Rozvojová spolupráce

Jakákoliv forma spolupráce, která se snaží reagovat na dlouhodobé...

Rozvojové banky

Regionálně orientované banky, zakládané ve světě od 60. let podle vzoru...

Rozvojové cíle tisíciletí

Na Summitu tisíciletí v září 2000 v New Yorku přijalo 147 hlav států...

Skupina

Skupinou rozumíme ohraničené seskupení lidí, které se vůči svému okolí a vůči ostatním...

Skupina

Skupinou rozumíme ohraničené seskupení lidí, které se vůči svému...

Skupina světové banky

Nejedná se o jednu banku, ale o skupinu bank s různými funkcemi. SB je největším...

Socializace

Socializace je proces, jímž si člověk coby člen určité společnosti osvojuje kulturu této společnosti....

Sociálně vyloučená lokalita

Lokalitu lze stručně označit jako sociálně vyloučenou, když splňuje alespoň několik parametrů...

Sociální a kulturní antropologie

Základy k sociální a kulturní antropologii položili na konci 19. století...

Sociální asistence

Sociální asistence je poskytována především rodinám či jednotlivcům pocházejícím z dlouhodobě...

Sociální exkluze

Koncept sociálního vyloučení má své kořeny v 70. letech ve Francii,...

Sociální konstrukce reality

Tento termín poukazuje na sociálně - a kulturně - utvářenou povahu společenského...

Sociální kontrola

Sociální kontrola je souhrnným označením všech mechanismů, které zajišťují řád a stabilitu...

Sociální stratifikace

Sociální vědy používají pro popisování skutečnosti rozdílného a nerovného společenského...

Sociální vyloučení

Zjednodušeně řečeno, sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup...

Sociální vzdálenost

Sociální vzdáleností rozumíme souhrn postojů, které vytvářejí vztahy mezi námi a ostatními...

Sociální znevýhodnění

Pojmu sociální znevýhodnění bývají přisuzovány různě se překrývající významy, a to jak...

Sociokulturní skupina

Sociokulturní skupinou se rozumí taková skupina lidí, kterou lze definovat na základě: Rasy, barvy...

Společnost

Pro tento základní sociologický pojem nelze uvést žádnou všeobecně přijímanou a platnou definici,...

Standard práce asistenta pedagoga

Standard práce asistenta pedagoga řeší základní otázky existence této profesní skupiny...

Stát

Stát je v sociologii obvykle definován jako organizovaná, politicky jednotná společnost žijící...

Status

Nejobecněji souhrnné vyjádření sociální pozice člověka v určité společnosti či skupině,...

Stereotyp

Pojem vychází z řeckých slov stereos – pevný, strnulý a typos – označení, značka....

Subkultura

Přesná definice pojmu subkultura zatím nebyla vytvořena. Pojem byl poprvé použit ve 40. letech...

Supervize

Supervize je bezpečná forma rozvoje, kontroly nebo hodnocení, která pomáhá asistentovi pedagoga,...

Světová obchodní organizace (World Trade Organization - WTO)

V roce 1994 se dosavadní Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement...

Sweatshop

Tímto termínem jsou označována místa, kde probíhá výroba za špatných hygienických a zdravotně...

Školní vzdělávací programy (ŠVP)

Školní vzdělávací programy (ŠVP) představují kurikulární dokumenty na úrovni jednotlivých...

Terénní sociální práce

Terénní sociální práce (TSP) je specifická forma sociální práce odlišená mimo jiné působením...

Underclass

V souladu s rozdělováním společnosti podle tříd vznikl v USA pojem underclass,...

Uprchlík

Uprchlíkem se rozumí kterákoliv osoba nacházející se mimo svou vlast, která má oprávněné...

Xenofobie

Etymologicky pochází termín xenofobie z řečtiny - xenos označuje všechno cizí, týkající...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři